Mokslinės publikacijos

 
  Prof., dr. Palmira Pečiuliauskienė  ( el. paštas: palmira.p@post.skynet.lt  )  
 

 

Pagrindinis
 meniu:

Pradžia
Profesinė veikla
Publikacijos
Mokymo priemonės
Biografija


Paskelbtos mokslinės publikacijos

          Habilitacinei procedūrai teiktų darbų apžvalga

         
Moksliniai straipsniai:
                    leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse
                    recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose
                    Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose


          
Spausdinta mokslinių konferencijų medžiaga

 

 _____________________________________________________________________

 
 

_____________________________________________________________________________________________________                                                             
Habilitacinei procedūrai teiktų darbų apžvalga

Ugdymo turinio ir informacinių komunikacinių technologijų kaita, kaip edukacinės praktikos tobulinimo prielaida / Pečiuliauskienė P. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. – ISBN 978-9955-20-215-8.

[ Į viršų ]

___________________________________________________________________                                                             
Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą patvirtino Lietuvos mokslų taryba (duomenų bazių sąrašas –  http://www.mab.lt/pdb_msd1.html.) ir periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse

Pečiuliauskienė P. Edukacines inovacijas bendrojo lavinimo mokykloje lemiantys veiksniai: mokytojų novatorių požiūris. Pedagogika: mokslo darbai, [T.] 100 (2010). - p.57-63. ISSN 1392-0340  Žurnale referuojamame IndexCopernicus http://www.cisi.org/, Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs

Pečiuliauskienė P. (2010). Judėjimo reiškinio nagrinėjimo tarpdalykinės prielaidos pagrindinės mokyklos gamtamoksliniuose vadovėliuose ir edukacinėje praktikoje.  Pedagogika: mokslo darbai, [T.] 99 (2010). -  p. 77-82. ISSN 1392-0340  Žurnale referuojamame IndexCopernicus http://www.cisi.org/, Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs

Pečiuliauskienė P. Pre-service teachers‘ research activity during the pedagogical pratice: situation ant its development // Quality of education and culture: Theory and Practice. – Baltische Studien zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang. – 2009, p. 2473–258. – ISSN 1434-8748. (27 472 spaudos ženklų

Barkauskaitė M., Pečiuliauskienė P. Universitetinės pedagoginės praktikos turinio ir struktūros projektavimo konstruktyvistinės įžvalgos // Pedagogika : mokslo darbai. [T.] 96, 2009,. - p. 77-82. - ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame IndexCopernicus http://www.cisi.org/, Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs (27728 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P. Mokyklinių fizikos užduočių turinio integralumo ir kontekstualumo kaita reformuojamuose fizikos vadovėliuose // Pedagogika: mokslo darbai, [T.] 95 (2009). - p. 119-125. - ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame IndexCopernicus http://www.cisi.org/, Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs (26989 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P. Informacinės ir komunikacinės technologijos kaip mokymosi aplinkos komponentas būsimųjų mokytojų edukacinėje praktikoje.  // Mokytojų ugdymas, 2009, [T.] 13 (2). - p. 95-107. ISSN 1822-119X . IndexCopernicus http://www.cisi.org/

Pečiuliauskienė P., Barkauskaitė M., Borodinienė A. Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių mokomosios informacijos paieškų ir sklaidos gebėjimų formavimosi veiksniai // Mokytojų ugdymas, 2009, [T.] 12. - p. 121-135.  ISSN 1822-119X.  IndexCopernicus http://www.cisi.org/ (39 865 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P. Būsimųjų mokytojų tiriamosios veiklos ir vadovavimo tiriamajai veiklai kompetencija: palyginamasis aspektas // Pedagogika: mokslo darbai. T. 91 (2008). - p. 35-41. ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl  (28519 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P. Pipirienė V. Elektroninė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema gimnazijoje: mokinių nuostatos // Pedagogika : mokslo darbai. T. 90, 2008. - p. 77-82. - ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl  (23704 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P. Kompiuterizuoto mokymo metodai pradedančiųjų mokytojų edukacinėje praktikoje // Pedagogika: mokslo darbai. T. 89, 2008. - p. 64-69. ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl (24451   (24451 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P. IKT taikymas gamtamoksliniame ugdyme atliekant pedagoginę praktiką: situacija ir ją sąlygojantys veiksniai // Gamtamokslinis ugdymas. – T. 3(20), 2007, gruodis p. 3-7, – ISSN 9986-38-238-6
IndexCopernicus duomenų bazė http://www.cisi.org/  (21694 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P., Barkauskaitė M. Would-Be Teachers‘Competence in Applying ICT: Exposition and Preconditions for Development // Informatics in Education: An International Journal. Vol. 6. No. 2. 2007. – P. 1-14. Indexed by VINITI, MATHDI, CEEOL, CCSB, INSPEC, PASCAL Data Base (INIST-CNRS). ISSN 1648-5831. http://www.vtex.lt/informatics_in_education (Žurnalo Informatica: International Journal (Science Citation Index Expanded (ISI Web of Science) priedas).

Pečiuliauskienė P., Steiblytė I.  Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir padalinių vadovų informacinis raštingumas, kaip IKT kompetencijos pagrindas  // Pedagogika. T. 87, 2007. P. 75-81. ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl.

Pečiuliauskienė P. Kompiuterinių mokymo programų naudojimas gamtamoksliniame ugdyme: prielaidos ir situacija // Pedagogika. T. 86, 2007. P. 75-81. ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl.

Barkauskaitė M., Pečiuliauskienė P. VPU studentų pedagoginių kompetencijų raiška švietimo kaitoje // Pedagogika. T. 85, 2007. P. 43-52. ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl. 

Pečiuliauskienė P. Treniruojamo ir probleminio pobūdžio fizikos užduočių statistiniai parametrai // Pedagogika. – T. 85, 2007, p. 86–92. – ISSN 1392-0340. Žurnale, referuojamame Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L. – http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing – http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl.

Pečiuliauskienė P. Darbo rinkos profesijos mokytojų bendrosios komptencijos: situacija ir poreikis // Acta Paedagogica Vilnensia. T. 18, 2007. P. 132-143. ISSN 1392-5016. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl.

Pečiuliauskienė P., Barkauskaitė M. Operation of educational software in process of teaching sciences in Lithunian primary and basics school // Journal Of Baltic Science Education. – No.1(9), 2006, p. 23 –26. ISSN 1648-3898
EBSCOhost duomenų bazė, Academic Search Premier http://www.epnet.com/titleLists/ap-complete.htm;
IndexCopernicus duomenų bazė
http://www.cisi.org/

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Būsimųjų gamtamokslinių dalykų mokytojų naudojimasis elektroninėmis mokymo priemonėmis ir informacijos šaltiniais // Gamtamokslinis ugdymas Nr. 1(15), 2006 m. spalio mėn. ISSN 9986-38-238-6
IndexCopernicus duomenų bazė http://www.cisi.org/

Pečiuliauskienė P. Barkauskaitė M. Operation of educational software in the process of teaching natural sciences in Lithuanian comprehensive school // Informatics in Education. Vol. 4. No. 2. 2005. –P. 293-307. Indexed by VINITI, MATHDI, CEEOL, CCSB, INSPEC, PASCAL Data Base (INIST-CNRS). ISSN 1648-5831 http://www.vtex.lt/informatics_in_education

Pečiuliauskienė P. Rimeika A. Schoolchildren‘s expression of abilities in the process of completing the assignments of physics: a didactic aspect // Journal Of Baltic Science Education. – No.1(5), 2004, p. 58 –67. ISSN 1648-3898
EBSCOhost duomenų bazė, Academic Search Premier http://www.epnet.com/titleLists/ap-complete.htm;
IndexCopernicus duomenų bazė
http://www.cisi.org/

Pečiuliauskienė P. Kvalifikacijos tobulinimas decentralizacijos sąlygomis: gamtamokslinių dalykų mokytojų požiūris // Gamtamokslinis ugdymas Nr. 11(2), 2004 m. spalio mėn. ISBN 9986-38-238-6
IndexCopernicus duomenų bazė http://www.cisi.org/

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. The Preconditions of Ecological Education of School Tasks on Physics // Journal Of Baltic Science Education. – No.1, 2003, p. 12-20. ISSN 1648-3898.
EBSCOhost duomenų bazė, Academic Search Premier http://www.epnet.com/titleLists/ap-complete.htm;
IndexCopernicus
http://www.cisi.org/

[ Į viršų ]

________________________________________________________________________________                                                             
Moksliniai straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

Barkauskaitė M., Pečiuliauskienė P. The factors determining professional career of females from different social groups: reflexive attitude.  Teacher of the 21st century : quality education for quality teaching, 2010. -  p. 257-264. ISBN 9789984490274

Pečiuliauskienė P., Barkauskaitė M. Borodinienė A. Technological and educational factors determining information search skills of senior pupils.  DIVAI 2010 – distance learning in applied informatics [elektroninis išteklius] : conference proceedings, Nitra, Slovakia, May 4-6, 2010.  P. 233-241, ISBN 9788080946913

Pečiuliauskienė P., Barkauskaitė M., Borodinienė A. (2010). Remote teaching as information search skills’ education means for senior pupils.  DIVAI 2010 – distance learning in applied informatics [elektroninis išteklius] : conference proceedings, Nitra, Slovakia, May 4-6, P. 231. ISBN 9788080946913

Pečiuliauskienė P. Integration of information communications technologies (ICT) when doing practical work in pedagogy: situation and factors determining it // The Management of Education and Culture = Bildungs- und Kulturmanagement / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). Vol. 15. ISBN 978-3-631-57817-9. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008, p. 191-201 (28512 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P., Jurkienė J. Virtual practice in physics in distance learning: didactical attitudes of medical students // DIVAI 2008. Dištančnė vzdelávanie v aplikovanej informatike: zbornik príspevkov z konferencie s medzinárodnou účast’ou, Nitra, [2008.28.-29. Máj 2008. ISBN 978-80-8094-317-2. Nitra : FPV UKF, 2008, p. 274-279 (20404 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P., Barkauskaitė M. Pre-service teachers’ competence in research and preconditions for obtaining qualification // Teacher of the 21st century : quality education for quality teaching : May 2-3, 2008, Latvia, Riga. ISBN 978-9984-825-51-9. Riga : The university of Latvia, 2008, p. 764-772 (29218 spaudos ženklų)

Pečiuliauskienė P. The Use of Computer-Assisted Programs in Teaching Natural Sciences // Entwicklung erziehungs-wissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis. Development of Educational Paradigms: Theory and Practice. - Baltische Studien zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang. – 2007, P. 363–371. ISSN 1434-8748.

Pečiuliauskienė P. Barkauskaitė M. The preconditions for developing the ability to obtain information in the pedagogical studies // Spring University. Changing education in a changing society. ISSN 1822-2196. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. 2006, [T.] 1, P. 18-24

Pečiuliauskienė P. Uczniowskie kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych // Wymiary wspolczesnej edukacji na Litwie. Krakow, 2005. – P. 157 -171. ISBN 83 -7308 -512 -2.

Pečiuliauskienė P. Preconditions of Social-cultural Integration in the Contents of School Tasks in Physics // Erziehungswandel und moderne pädagogische Verfahren. - Baltische Studien zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Lang. – 2004, P. 265 –272. ISSN 1434-8748.

Pečiuliauskienė. Evaluation of Non-integrated and Integrated Tasks of Physics in the Aspect of Difficulty // Erziehungswandel und moderne pädagogische Verfahren. - Baltische Studien zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Lang. – 2001, P. 303-311 22

[ Į viršų ]

_________________________________________________________________________________                                                             
Moksliniai straipsniai Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose
mokslo leidiniuose

Pečiuliauskienė P., Žilėnienė J. Savirefleksija – savęs vertinimo ir įsivertinimo prielaida // Edukacinės studijos: Jaunųjų mokslininkų darbai. Vilniaus pedagoginis universitetas, Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 4, p. 241-249

 Pečiuliauskienė P., Vaičiūnienė S. Utenos rajono pradinių klasių mokytojų saviugdos edukacinės dimensijos // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas, Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 4, p. 206-213

Pečiuliauskienė P., Steiblytė I. Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir padalinių vadovų informacinis ir kompiuterinis raštingumas // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas, Švietimo vadyba. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 3, p. 141-148

Pečiuliauskienė P., Dragūnienė R. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas profesijos mokymo įstaigų edukacinėje praktikoje kaip edukacinė ir vadybinė problema // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas, Švietimo vadyba. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 3, p. 24-35

Pečiuliauskienė P., Ligeikienė L. Mokinių laimėjimų vertinimas adaptaciniu periodu: mokytojų edukacinės nuostatos // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas, Švietimo vadyba. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 3, p. 79-92

Pečiuliauskienė P., Meškuotienė R. Ikimokyklinių įstaigų pedagogų tęstinis mokymasis: pobūdis, motyvacija, problemos // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas, Utenos apskrities suaugusiųjų švietimas. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 4, p. 91-97

Pečiuliauskienė P., Petraitis V. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų informacinės komunikacinės kompetencijos // Edukacinės studijos: jaunųjų mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas, Švietimo vadyba. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 3, p. 116-122

Pečiuliauskienė P. Spausdintinių ir elektroninių vadovėlių naudojimas aukštųjų mokyklų edukacinėje praktikoje // Pedagogika. T. 83, 2006. P. 195-199. ISSN 1392-0340. Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl

Pečiuliauskienė P. Aukštųjų mokyklų studentų naudojimasis spausdintinėmis ir elektroninėmis mokymo priemonėmis bei informacijos šaltiniais // Pedagogika. T. 81, 2006. P. 83-88. ISSN 1392-0340.Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl

 Pečiuliauskienė P. Kompiuterinių mokymo programų taikymas gamtamoksliniame ugdyme // Pedagogika. T. 79, 2005. P. 95-99. ISSN 1392-0340 Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl

 Pečiuliauskienė P. Kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčiai: humanitarinių, socialinių ir realinių dalykų mokytojų požiūris // Pedagogika. T. 77, 2005. P. 78 - 83. ISSN 1392-0340 Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl

 Pečiuliauskienė P. Informacinių technologijų taikymo didaktiniai aspektai: skirtingų pažintinių gebėjimų ir skirtingų polinkių mokinių nuostatos // Pedagogika. T. 76, 2005. P. 95-99. ISSN 1392-0340 Žurnale referuojamame Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L. - http://www.ceeol.com; http://wwwceeol.org/; EBSCO Publishing - http://www.epnet.com; MLA: Modern Language Association Internetional Bibliography - http://www.mla.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl

 Pečiuliauskienė P. Cvirkienė S. Pedagogų kvalifikacijos sistemos decentralizacija: pedagogų požiūris // Pedagogika. T. 70, 2004, P. 149-153. ISSN 1392-0340.

Pečiuliauskienė P. Integruotų ir neintegruotų fizikos užduočių vertinimas pagal įdomumo ir sunkumo kriterijus // Pedagogika. T. 67, 2003, P. 44-49.

Pečiuliauskienė P. Sociokultūrinės integracijos prielaidos mokyklinių fizikos užduočių turinyje // Pedagogika.  T. 65, - 2003,  P. 176 –182.

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Pradinių klasių moksleivių požiūris į kompiuterinių programų panaudojimą darbo su kompiuteriu patirties aspektu // Pedagogika. T. 65, 2003, P. 183-189.

Pečiuliauskienė P. Integruotų ir neintegruotų fizikos vadovėlių užduočių  turinio integralumas // Pedagogika.  T. 58, 2002, P. 86-89.

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas mokant fizikos // Pedagogika.  T. 52, 2001, P 195 –202.

Pečiuliauskienė P. Integralumo lygmenys mokyklinių fizikos užduočių turinyje // Pedagogika.  T. 40, 2000, P.74-84.

Pečiuliauskienė P. Integruotų ir neintegruotų fizikos vadovėlių užduočių turinio abstraktumas bei realumas // Pedagogika.  T. 39, 1999, P. 45-54.

Pečiuliauskienë P. Integruotų ir neintegruotų fizikos vadovėlių turinio sudarymo ypatumai // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : ugdymo kaita ir šiuolaikinës pedagoginës technologijos: VI tarptautinë mokslinė konferencija: mokslo darbai: Vilnius, 1999 rugsëjo 23- 25d. - Vilnius, 1999, t. 2, P. 81- 86.

Pečiuliauskienė P. Neintegruoto ir integruoto turinio fizikos užduočių vertinimai jų sprendimo sunkumo aspektu // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: ugdymo kaita ir šiuolaikinës pedagoginës technologijos: VI tarptautinë mokslinė konferencija: mokslo darbai: Vilnius, 1999 rugsëjo 23- 25d. - Vilnius, 1999, t. 2, P. 87- 93.

[ Į viršų ]

_________________________________________________________________________________                                                             
Spausdinta mokslinių konferencijų medžiaga

Barkauskaitė M., Pečiuliauskienė P. Practical classroom training  (PCT) in Lithuanian  secondary schools: models, changes, innovations // Practical Classroom Training within Initial Teacher Education,  Vilnius, october 4-8.

Pečiuliauskienė P. Computer based teaching methods of inexperienced teachers in practice of teaching sciences // Information and communication technology  in natural science  education. Šiauliai, December 2-5, 2007, P. 135-140, ISBN 978-9986-38-823-4.

Pečiuliauskienė P. Kompiuterizuoto mokymo metodai pradedančiųjų mokytojų edukacinėje praktikoje // Ugdymo kokybė: teorinės ir praktinės dimensijos. XV–oji tarptautinė mokslinė konferencija. 2007 11 29-30, p. 36.

The preconditions for developing the ability to obtain information in the pedagogical studies // Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching ATEE. Spring University.  Riga, June 2-3, 2006, P. 48. ISBN 9984-617-95-5. 

Pečiuliauskienė P. Statistical evalution of training and problem-based physics tasks // Past and present of natural sciences in Daugavpils university: Daugavpils, February  1-3, 2006, P. 89-90, ISBN-9984-14-295-7.

Pečiuliauskienė P. Rimeika A. Fizikos mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas edukacinėje praktikoje: konstruktyviojo mokymo aspektas // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. T.XI, 2005, P. 55-60. ISBN 9955-655-20-8.

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Realinių ir humanitarinių klasių moksleivių požiūris į kompiuterinių programų panaudojimą // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje X mokslinė praktinė konferencija: mokslo darbai: Šiauliai, 2004, P. 89-101. ISBN 9986-38-238-6

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Integralių ugdymo prielaidų mokymo turinyje paieška // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. IX Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. mokslo darbai. – Klaipėda, 2003, P. 57 –67.

Пячюляускене П., Римейка A., Валентинавичюс В. Экологическое воспитание при обучении физике на основе содержания задании // Физика и системе современного образованя: международная научная конференция: Санкт Петербург, 14-18 октября 2003 г., c. 214 -216.

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Integruotas fizikos turinio apibendrinimas: mokinių vertinimai ir didaktinės nuostatos // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje VII mokslinė praktinė konferencija: mokslo darbai : Šiauliai, 2001, P. 84-90

Pečiuliauskienė P., A.Rimeika. Integruotas fizikos turinio apibendrinimas: mokinių vertinimai ir didaktinės nuostatos // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje VII mokslinė praktinė konferencija: mokslo darbai: Šiauliai, 2001, P. 84-90

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Fizikos mokomosios kompiuterinės programos: mokinių vertinimai ir didaktinės nuostatos // Fizika, informatika ir matematika bendrojo ugdymo ir aukštojoje mokykloje. Respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos medžiaga. – Šiauliai, 2001, P. 54-58

Pečiuliauskienė P., Rimeika A. Integruotų vadovėlių turinio sudarymo ypatumai grafų metodo pagrindu. – 34-osios Lietuvos fizikų konferencijoa medžiaga, pranešimų tezės, 2001, P. 61.

Pečiuliauskienė P., Valentinavičius V. Internally and Interdisciplinary Integrated Generalization in Teaching Physics in Main School // Natural Sciences and Teacher Training : The 2-nd International Conference : Daugavpils, Latvia, April 27-28, 2000, P.108 – 112.

Pečiuliauskienė P. Mokinių gebëjimų mokant fizikos formavimasis vidinio ir tarpdalykinio apibendrinimo metu // II-oji Lietuvos edukologijos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija: jaunųjų mokslininkų darbai: Kaunas, 1998 lapkričio 27 d. - Kaunas, 1999, P. 86-95

Pečiuliauskienė P. Tarpdalykinës integracijos prielaidos 8 klasës fizikos dalyko turinyje // Edukologija. Kalbotyra. Literatűrologija: I-oji respublikinë doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija: jaunųjų mokslininkų darbai: Vilnius, 1997 gruodžio 11 d. - Vilnius, 1997, P. 125-129

Pečiuliauskienė P., Grabauskas D. Kartojimo programa - fizikos dalyko turinio kartojimo pagrindas // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: III-oji tarptautinës mokslinës konferencijos medžiaga: Vilnius, spalio 10-11 d. - Vilnius, 1996, P. 410-415

Grabauskas D. Pečiuliauskienė P. Vidinė fizikos dalyko turinio integracija // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: II tarptautinė mokslinė konferencija: tezės: 1995 m. spalio 4-5 d., Vilnius. - [Vilnius, 1995], P. 46-47.

Pečiuliauskienė P., Grabauskas D. Tarpdalykinė integracija nagrinėjant konkretų reiškinį // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: II-oji tarptautinė mokslinė konferencija: tezės: 1995 m. spalio 4-5 d., Vilnius. - [Vilnius, 1995], P. 67-68
 

 
   

[ Į viršų ]

 

 

Pradžia Profesinė veikla Publikacijos Mokymo priemonės Biografija

 

(C) 2006-2011 m. Lina, Palmira ir Gintautas